Ο Τραπεζικός Μεσολαβητής (Τ.Μ.) εξετάζει δίκαια, αμερόληπτα και με διαφανείς διαδικασίες τις διαφορές των συναλλασσομένων-καταναλωτών με τις τράπεζες και επιδιώκει τη φιλική διευθέτησή τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το θεσμό του Τ.Μ. θα βρείτε επίσης στο σχετικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο που διατίθεται από όλες τις τράπεζες που συμμετέχουν στο θεσμό και το Γραφείο του Τ.Μ.

 

Διεύθυνση    :   Καραγιώργη Σερβίας 12-14, 105 62 Αθήνα
Τηλέφωνο    :   210 - 3376700
Fax    :   210 - 3238821
e-mail    :   [email protected]
Ταχ. Θυρίδα    :   3391, 102 10 Αθήνα